: 33
57 16
6
5
........ 2
serpol 1
.. 1
doubovitski 1
1